دلـم تـنـگ شـده اسـت
بـرای يـک ذوق سـاده ی کـوچـک ...
کـمـی ، 
فـقـط کـمـی ذوق
اطـمـيـنـان بـه ايـنـکـه فـردا روز بـهـتـريـسـت ...

يـک آمـدن کـه بـرسـد بـه مـانـدن ...
يـک ثـانـيـه لـب خـنـد از تـه دل ...
و گـريـه ی خـوشـحـالـی ...

آغـوش، بـدون تـرس از وابـسـتـگـی ...
يـک خـسـتـه نـبـاشـيـد،
بـرای شـنـيـدن ايـنـکـه قـرار اسـت پـيـشـرفـت کـنـی ...

يـک دل سـيـر خـريـد ...
يـک جـمـع مـانـدنـی ...
حـوصـلـه بـرای شـب بـيـداری ...
اس ام اس بـه مـوقـع ...
رسـيـدن، 
ديـدن بـه شـرط خـاطـره نـشـدن ...

تـکـيـه گـاه ...
شـنـيـدنِ درسـت کـردنـش بـا مـن ...
غـصـه نـخـور ، مـن هـسـتـم ...
.
.
.
.
.
.
.

انـگـار 
خـيـلـی وقـت اسـت
ايـن حـس هـای کـوچـکِ بـزرگ را نـدارم ...
نـيـسـت ...!
و حـال مـن خـوب نـيـسـت ...!



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

 



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

ســـــــــــــــــاکت که می مانی  ، می گذارند به حساب جواب نداشتنت !

 

عــمراً بفهمند داری جان می کـَنی تا حرمـتهـا را نگه داری . . .



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

دلتنگی

 
 
حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره
 
 
تمنای بودنش را می کند...


تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج میشه...

 
فقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه...!


تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

از ساعت متنفرم !

 

این اختراع غریب بشر که مدام ،

 

جای خالی حضورت را به رخ دلتنگی یادم می کشد!!



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
با من حرف بزن...

 

با من بیشتر حرف بزن

دارم از دست میروم ها

همین که پناه واژه های بی ابهامم شده ای...

همین که هستی و کلماتم از بی "تو"ئی یتیم نشده اند

کافیست برای آرامش این دل وامانده...

حتی اگر از تو دورم...

حتی اگر به گرد پای عاشقی هایت هم نمیرسم

حتی اگر....

فقط باش. مگذار بیشتر از این از دست بروم

میخواهم بیشتر از همیشه نگاهت کنم...

می ترسم بعدا ها حسرت نداشتن این لحظه های ناب بیچاره ام کند...

 



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

 

دیده ای شیشه های اتومبیل را...


زمانی که ضربه ای می خورند و می شکنند...؟


دیده ای شیشه خرد میشود ولی از هم نمی پـاشد؟!!


این روزهــا همان شیشــــه ام ...


خردو تکه تکه....


ازهم نمی پاشم ولی شکستــه ام ..



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم …

می گویند باران رساناست ، شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند …!

 

 



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
دلتنـــــ♥ـــگی

 

فــــقط از ندیدن نیست

لــــــــحظه های "بی خبری"


همیــــــــشه پر از دلتــــــــنگیست.....

 

فــــقط از ندیدن نیست

لــــــــحظه های "بی خبری"


همیــــــــشه پر از دلتــــــــنگیست.....


تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
فاصله ها ...

 

هیچ وقت دوست داشتن را

کمرنگ نمی کنند

بلکه

دلتنگی را

بیشتر می کنند..

 



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

روزهــاے بـارونـے رو خیلے “دوست دارَمـ”

 

مَعلومـ نمـےشہ مُنتظر تـاکـسے هَستے یا آواره خیابـونـہـا

 

بُخار توے هَوا مـالِ سَـرمـاست یا دود سیگـار…

 

روے گـونہ اَت اَشکـہ یا دونہ هـاے باروטּ…!!!

 



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |
بدون تو... -متن عاشقانه



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

مرا حبس کن در آغوشت 


من


برای حصار بازوان تـو 


مجرم ترین زندانی ام ... !




تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

خدایا گله نمی کنم

  ولی کمی اروم تر؟؟؟

            امتحانم کن؟؟؟؟ 

            به خودت قسم خسته ام....!



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |

تو جا زدی...

من جا خوردم...

او جا گرفت...

همین یک جا به جایی...

جانم را گرفت...



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |



تاريخ : | | نویسنده : عاشق |